Əməliyyat təminatı qlobal enerji sənayesinin məsləhətçiləri

Xidmət Şərtləri və Şərtləri

1.1  Kontekst başqa cür tələb etmirsə, aşağıdakı terminlər aşağıdakı mənaları ifadə edəcəkdir: “ADC Energy Ltd” və ya “ADC” xidmətlərini təmin etmək üçün Müştəri tərəfindən müqavilə bağlanmışdır.

“ADC Energy Ltd. Personal”: xidməti həyata keçirmək üçün ADC tərəfindən istiqamətləndirilmiş şəxs(lər). Bu şəxs(lər) qanuni nümayəndə deyil və buna görə də ADC adından sənədləri imzalamaq səlahiyyətinə malik deyil.

“Müştəri”: ADC-yə Xidmətləri yerinə yetirməyi tələb edən və göstəriş verən tərəf.

“Xidmətlər/İşlər”: Xidmətlər/İşlər bütün hesabatların, materialların, avadanlıqlara sərf olunan materialların və yerinə yetiriləcək bütün fəaliyyətlərin və işlərin və məsləhətlərin, o cümlədən və ya ayrıca olaraq ixtisaslı personal tərəfindən dəstək və ya göstərişlərin yerinə yetirilməsi üçün lazımi avadanlıqla təmin edilməsini əhatə etməlidir. Müştəri tərəfindən “işin həcmi”ndə və ya satınalma sifarişində və ya ADC Energy Ltd tərəfindən qəbul edilən müştərinin digər təlimatında təfərrüatlı şəkildə tələb olunan iş. Bu xidmətlər müştərinin göstərdiyi vaxtlarda və yerlərdə olacaq. Xidmətlər idarəetmə sisteminin auditləri, qazma qurğuları və BOPE yoxlamaları, SƏTƏM auditləri, quyuların müayinələri, risklərin qiymətləndirilməsi, atılmış obyektlərin tədqiqi və idarə edilməsi, aktivlərin bütövlüyünün təmin edilməsi, həmçinin digər təftiş xidmətləri və məlumatların idarə edilməsi proqramlarından ibarət ola bilər.

“Xidmət müqavilələri”: Xidmətlər, əgər varsa, bu standart Müddəa və Şərtlərlə tənzimlənən və tərəflərin imzası ilə razılaşdırılan ayrıca müqavilələrdə təsvir edilməlidir.

“Müştəriyə Təzminat Ödənilmiş Tərəflər”: Müştərinin adından xidmətlərin bir hissəsi kimi ADC Energy Ltd. tərəfindən yoxlanılan və/və ya qiymətləndirilən hər hansı təşkilatın, bölmənin və ya avadanlığın sahibləri və operatorları və onların müvafiq işçiləri, agentləri və subpodratçılar.

“Yüksək riskli layihələr”: Müəyyən edilə bilən faktlara əsaslanaraq ADC tərəfindən nəzərdən keçirilən və kvalifikasiya edilən layihələr, maliyyə və ya əməliyyat səviyyəsinə, personalın təhlükəsizliyinə və ya hər hansı digər təhlükələrə adi haldan daha çox risk daşıyır. layihələrin istismarında və ya icrasında normal qəbul edilən risk səviyyəsindən kənara çıxmaq.

2.1 Burada göstərilən şərtlər ADC Energy Ltd tərəfindən bağlanmış bütün təkliflərə, təkliflərə və müqavilələrə şamil edilir. Hər iki tərəf arasında imzalanmış müqavilə olmadıqda, bu şərtlər Müştəri ADC-nin təqdim etdiyi təkliflə razılaşdıqda tətbiq edilir. Müştəri. Təklifin qəbulu üçün imzalanmış müqavilə olmadıqda, ADC Energy Ltd. tərəfindən heç bir işə başlamayacaq.

2.2 Hər iki tərəfin yazılı şəkildə razılaşdığı hallar istisna olmaqla, heç bir dəyişiklik və ya dəyişikliklərə ADC Energy Ltd. tərəfindən icazə verilməyəcək və ya qəbul edilməyəcək və ya qəbul edilmiş hesab edilməyəcək.

2.3 Bu şərtlərin hər hansı bir və ya bir neçə müddəasının etibarsız olduğu və ya məqbul olmadığı və ya etibarsız olduğu sübuta yetirilərsə, bu, bu ümumi şərtlərin qüvvədə qalacaq digər müddəalarına və şərtlərinə heç bir təsir göstərməyəcəkdir.

2.4 Bu müddəalar və şərtlər həmçinin ADC Energy Ltd. ilə üçüncü tərəflərin ADC və ya Müştəri ilə subpodratçı olduğu hər hansı müqavilələrə də şamil edilir.

2.5 ADC Energy Ltd. tərəfindən verilən bütün təkliflər, əgər təklifdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, verildiyi tarixdən sonra 2 ay müddətində etibarlıdır.

2.6 Şərtlər və şərtlər işin əhatə dairəsində qeyd olunduğu kimi layihənin müddəti üçün tətbiq edilir.

3.1 ADC bütün müvafiq hallar, o cümlədən Müştərilərin göstərişləri, vaxt məhdudiyyətləri və ya obyektlərə, avadanlıqlara, sənədlərə və s. əlçatanlığa xələl gətirmədən yuxarıda qeyd olunan ümumiliyə xələl gətirmədən müvafiq tədbirləri həyata keçirməlidir. Xidmətlər haqqında məlumat verəcək və bu cür hallar nəzərə alınmaqla mümkün qədər tam şəkildə Müştəriyə məlumat verəcəkdir. Əksinə hər hansı açıq razılaşma olmadıqda, ADC hər hansı bir vahid və ya avadanlıqda olan hər hansı təşkilatın qüsurlardan azad olmasına və ya hər hansı xüsusi məqsədə uyğun olmasına hər hansı bir müddət ərzində zəmanət verməməlidir.

3.2 Xidmətlərin/İşlərin bir hissəsi kimi ADC tərəfindən verilən hər hansı hesabatda ADC-nin vaxt çatışmazlığı və ya başqa səbəbdən hər hansı təşkilatın, bölmənin və ya avadanlığın müəyyən hissələrini yoxlaya/qiymətləndirə bilmədiyi və ya bu cür təşkilatın, vahidin və ya avadanlığın hər hansı bir xüsusi aspekti və ya hissəsi üzrə məsləhət vermək üçün mütəxəssis məsləhətçiləri cəlb etmədən və burada göstərilən hər hansı digər müddəalara xələl gətirmədən - ADC bu işlə bağlı tamamlana bilməyən hər hansı məsələ ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır.

3.3 Xidmətlərin bir hissəsi kimi ADC Energy Ltd. tərəfindən verilən hər hansı hesabat, Müştəri ilə ADC arasında başqa cür razılaşdırılmadığı təqdirdə, cəlb edilmiş xüsusi layihə üçün yalnız Müştərinin xeyrinə olmalıdır və ADC təqdim edilən belə hesabatın məzmununa görə heç bir məsuliyyət daşımır. hər hansı digər tərəfə.

4.1 ADC hər hansı bir işçinin, xidmətçinin, agentin, subpodratçının və ya dəvət edilmiş şəxsin xəsarət alması və ya ölümü nəticəsində yaranan hər hansı xarakterli bütün iddialar, öhdəliklər, xərclər, zərərlər və xərclərdən Müştəri və Müştəri Təzminat Ödənilmiş Tərəfləri zərərsizləşdirməyi öhdəsinə götürür. ADC və Xidmətlərin ADC tərəfindən icrası nəticəsində birbaşa və ya dolayı yolla yaranan ADC-nin və ya onun hər hansı əməkdaşının, xidmətçilərinin, agentlərinin və ya dəvətlilərinin hər hansı əmlakının zədələnməsi və ya məhv edilməsi.

4.2 Müştəri ADC-ni və onun işçilərini, qulluqçularını, agentlərini, subpodratçılarını və dəvətçilərini hər hansı bir işçinin, qulluqçunun zədələnməsi və ya ölümü nəticəsində yaranan hər hansı xarakterli bütün iddialar, öhdəliklər, xərclər, zərərlər və xərclərdən zərərsiz və zərərsiz saxlamağı öhdəsinə götürür. , agenti və ya Müştərinin və ya hər hansı Müştərinin Kompensasiya Alınan Tərəflərin dəvətçisi və ya Müştərinin və ya Müştərinin işçilərinin, qulluqçularının, agentlərinin, subpodratçılarının və ya dəvətlilərinin və ya Müştərinin Kompensasiya Alınan Tərəflərin hər hansı əmlakının zədələnməsi və ya məhv edilməsi nəticəsində birbaşa və ya dolayı yolla belə xəsarət, ölüm, zədə və ya məhvin ADC və ya onun işçiləri, qulluqçuları, agentləri, dəvətlilər və ya subpodratçıların səhlənkarlığı nəticəsində tamamilə və ya qismən səbəb olub-olmamasından asılı olmayaraq, ADC tərəfindən Xidmətlərin yerinə yetirilməsi.

4.3  Yuxarıda qeyd olunanlara baxmayaraq, Müştərinin və ya ADC-nin (müqavilə tərəfləri) və ya Müştərinin Kompensasiya Alınan Tərəflərdən hər hansı birinin qəsdən sui-istifadəsi və ya kobud səhlənkarlığı belə yaralanma, ölüm, zədə və ya məhvlə nəticələndikdə, bu tərəflər məsuliyyət daşıyacaq və məsuliyyət daşıyacaqlar. arbitraj və ya məhkəmə tərəfindən qərar verildiyi təqdirdə.

4.4 Bu Sazişdə əks olan hər hansı bir şeyə baxmayaraq, Tərəflərin bu bənd üzrə öhdəlikləri və öhdəlikləri Sazişin qüvvədə olduğu müddətdə və ya ondan sonra yaranan hər hansı iddialarla bağlı bu müqavilənin ləğvindən sonra da davam edəcəkdir.

4.5 Müştəriyə Zərər Verilən Tərəflərə, hətta Xidmətlər müştəri ilə müqavilə əsasında yoxlanılan, yoxlanılan və s.

5.1 ADC yüksək riskli layihələrin ilkin identifikasiyası üçün Müştərinin təqdim etdiyi məlumatdan aydın şəkildə asılıdır. Bu məlumat ADC və onun sığortaçısı tərəfindən identifikasiyaya imkan vermək üçün tam və kifayət qədər olmalıdır. Risk səviyyəsinə dair hər hansı bir şübhə yaranarsa, Müştəri ADC Rəhbərliyinə təfərrüatlar barədə xəbərdarlıq etməlidir və bununla da ADC-yə öz personalının təhlükəsizliyi ilə bağlı qərar qəbul etməyə imkan verməlidir.

5.2 Bütün hallarda Müştəri ADC-nin nəticələrini və ya hesabatını aldıqdan sonra qəbul edilmiş idarəetmə qərarlarına və ümumi məsuliyyətə görə məsuliyyət daşıyır.

6.1 Sifarişçi və ADC arasında razılaşdırılmış layihənin vaxtı və həcmi ilə bağlı bütün öhdəliklər yazılı şəkildə təsdiq edilməlidir. Bu müqavilələr vicdanla bağlanır və ən yaxşı səylə yerinə yetiriləcək, lakin konkret məqamlar üzrə icraya aid ola biləcək çətinliklərin tam əhatə dairəsini bilmədən əvvəl mütləq edilir. Bu səbəbdən, ADC işin vaxtı və həcmi ilə bağlı Müştərilər qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün əlindən gələni etməyə razı olsa da, ADC hər iki baxımdan performansa zəmanət verə bilməz (13-cü maddəyə baxın).

6.2 ADC öz nümayəndələrinin sağlamlığı, təhlükəsizliyi və təhlükəsizliyi ilə bağlı riskləri qiymətləndirdikdən sonra layihəni həyata keçirmək, başlamaq və ya davam etdirmək barədə qərar vermək hüququnu özündə saxlayır.

6.3 İşin və ya xidmətlərin həcminə edilən dəyişikliklər saytda ADC Nümayəndəsi ilə deyil, ADC Rəhbərliyinə yazılı şəkildə edilməlidir.

6.4 Xidmətlərə hesabatın yazılması daxil olduqda, hesabat ən çox bir kağız nüsxədə (hər nüsxə üçün 200 funt sterlinq dəyərində əlavə kağız nüsxələri tələb oluna bilər) və ingilis dilində hesabatın tam əlaqələndirilmiş dörd CD nüsxəsində verilməlidir. dil.

7.1 ADC Müştəri tərəfindən verilən bütün məlumatları Müştərinin qeyd etdiyi hallarda məxfi saxlamağa razılaşır:

 – bu cür məlumat xidmətlər başlamazdan əvvəl ADC-yə məlumdur və ya

 – ictimai sahədə tanınır və ya

 – ADC-yə eyni məlumat üçüncü tərəf tərəfindən verilir və ya

 – Müştəri tərəfindən məxfilik tələbindən azad edilir və ya

 – Müştəri məhkəmə tərəfindən ADC ilə müqavilənin pozulması aşkar edildikdə (o cümlədən hesabın ödənilməməsi) və ya

 – üç il keçib, hansı tezdirsə.

7.2 Müştəri ADC təklif(ləri), ödəniş strukturları, ödənişlər və işçi heyəti, ADC-nin mülkiyyət məlumatı, verilənlər, alətlər və proqram təminatı haqqında bütün məlumatları məxfi saxlamağa razılaşır.

7.3 ADC, Müştəri tərəfindən ADC-yə verilən proqram təminatı və ya sənədlər kimi istənilən materialları məsuliyyətli şəkildə idarə etməyə və sorğu və ya layihənin tamamlanmasından sonra onları Müştəriyə qaytarmağa razılaşır. Bununla belə, ADC baş verən hər hansı aşınma və ya yıpranmaya, yaxud baş verə biləcək hər hansı itki və ya oğurluğa görə məsuliyyət daşımayacaq. Bütün bu cür materialların riski Müştərinin öz üzərinə düşür və hər hansı birbaşa və ya dolayı dəyərə görə hər hansı maliyyə restitusiyasına görə heç bir məsuliyyət ADC tərəfindən qəbul edilmir.

8.1 Müştəri ADC tərəfindən xidmətlərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan istənilən formada təqdim edilən hər hansı məlumatın doğru və düzgün olmasını təmin etməlidir və onun məzmununa görə yalnız Müştəri məsuliyyət daşıyır.

8.2 Müştəri avadanlıq və obyekt sahiblərinə və/yaxud rəhbərliyə aşağıdakılar barədə məlumat verməlidir:

a) ADC xidmət zamanı və ya ondan sonra öz avadanlıqlarının və ya qurğularının nasazlığına və nasazlığına görə məsuliyyət daşımır.

b) Testin avadanlığın, obyektin, personalın, ətraf mühitin və ya davam edən əməliyyatın təhlükəsizliyinə təhlükə yarada biləcəyinə inanmaq üçün üzrlü əsasları varsa, onlar hər hansı yoxlama və ya sınaqdan imtina etmək hüququna malik olacaqlar.

8.3 Müştəri bütün əməliyyatların və fəaliyyətlərin yerli və ya beynəlxalq qaydalara və qanunlara uyğun olmasını və onların sağlamlıq, ətraf mühit, təhlükəsizlik, təhlükəsizlik, vergilər, məxfilik və s.

8.4 Müştəri layihə həyata keçirildikdən sonra on iki ay müddətində ADC-nin əməkdaşını və ya nümayəndəsini və fərdi işə qəbul etməyi tələb edərsə, o zaman müştəri ADC-yə həmin şəxsin üç aylıq əmək haqqı məbləğində tapıcı haqqı ödəməlidir. Bütün işçilərin əmək müqaviləsində rəqabət bəndi var.

8.5 Müştəri, əgər ADC işçisi ölkənin rezidenti deyilsə, ölkəyə daxil olduqdan sonra müəssisəyə gedən və geri qayıdan ADC işçilərinin təhlükəsizliyinə cavabdehdir. ADC nümayəndəsini qorumaq üçün Müştəri tərəfindən mümkün olan bütün ağlabatan ehtiyat tədbirləri Müştərilərin personalına verilən qaydada həyata keçirilməlidir.

9.1 ADC Müştəri və ya Müştəri Kompensasiya Alan Tərəflər qarşısında məsuliyyət daşımır və Müştəri və ya Müştəri Təzminat alan Tərəflər istehsalın itirilməsi, məhsulun itirilməsi, istifadənin itirilməsi və gəlir itkisi, mənfəət və gözlənilən zərərlə bağlı hər hansı iddialara görə ADC qarşısında cavabdeh deyillər. səbəblərindən asılı olmayaraq ADC tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi nəticəsində yaranan mənfəət, biznes itkisi və ya hər hansı digər dolayı itkilər və ya nəticə etibarilə zərərlər, o cümlədən bu müddəaya etibar etmək istəyən tərəfin səhlənkarlığı, lakin bununla məhdudlaşmayaraq. Müqavilənin başqa yerində əksi olan hər hansı müddəalara baxmayaraq, Müştəri, səbəblərindən asılı olmayaraq, Müştəri qrupu və ya Müştəri Təzminat alan Tərəflər tərəfindən ADC-yə qarşı irəli sürülmüş hər hansı bu cür iddialardan, hətta belə zərərlərə səbəb olsa belə, ADC-ni kompensasiya edəcək və zərərsiz saxlayacaqdır. digər imza sahibinin və/və ya başqasının heyətinin təqsiri və ya səhlənkarlığı.

10.1 ADC zəmanət verir ki, bütün işçi heyəti və subpodratçılar Müştərinin əqli mülkiyyət hüquqlarını qoruyan şərtlər əsasında bu materiallar ADC-yə məlum olduğu və ya saxlandığı müddətdə işə götürüləcək.

10.2 Müştəridən alınan hər hansı ödənişlərə baxmayaraq, ADC tərəfindən hazırlanmış bütün materiallara dair bütün mülkiyyət hüquqları, yazılı və ya olmasın, ADC-nin mülkiyyətində qalacaq və bu hüquqların açıq şəkildə göstərildiyi hallar istisna olmaqla, paylama hüquqları öz mülahizəsinə əsasən ADC tərəfindən qorunur. yazılı şəkildə imtina edilmiş və ya ADC ilə Müştəri arasındakı müqavilədə bunu açıq şəkildə təmin etdiyi və ya materialın ADC tərəfindən təsdiq edildiyi hallarda.

10.3 Bununla belə, ADC, əvvəlki bənddə nəzərdə tutulmuş mövqeyinə xələl gətirmədən, Müştəriyə tam olaraq Müştərinin tapşırığı ilə həyata keçirilən işin bir hissəsi kimi ADC tərəfindən təqdim olunan hər hansı hesabatları və ya sənədləri kağız və ya elektron nüsxədə sərbəst surətdə köçürmək hüququ verir, bu şərtlə ki, onların paylanması şərtilə. nüsxələri yalnız Müştərinin xüsusi təşkilatı və ya layihəsi daxilindədir və hesabatın nəticələrinin yalnız Müştərinin sifariş etdiyi layihə üçün tətbiq olunduğunu qəbul edir.

10.4 Bu bənd bütün hesabatlara, o cümlədən son Müştəri hesabatına və bütün təqdimat materiallarına şamil edilir. Bu, həmçinin ADC tərəfindən Müştəri üçün edilən hər hansı təqdimatın audio, fotoşəkil və ya video çəkilişinə də şamil edilir. Bu, bütün ADC təlimlərini dəstəkləmək üçün istifadə olunan təlim materiallarına şamil edilmir, çünki bunlar heç bir formada kopyalana bilməz.

10.5 ADC materialının surətlərini Müştərinin təşkilatı daxilində yaymaq hüququ ADC-dən alınmış çox Müştərili və hazır bazar araşdırması hesabatlarına və proqram təminatına şamil edilmir. Daxili paylama üçün bu cür əşyaların əlavə nüsxələri alış zamanı və ya daha sonra mövcuddur.

10.6 Bu müddəa ilə bağlı Müştərilərin maraqları və müştəri tərəfindən ADC-yə təqdim edilən hər hansı materiallar, xüsusi olaraq Müştərinin işləri ilə bağlı hər hansı və bütün materialların yayılması ilə bağlı ADC-nin məxfilik öhdəliyi ilə qorunur.

11.1 ADC təklifləri və/yaxud Müştərilərlə müqavilələr onların “sabit qiymət” (yəni birdəfəlik, bütün xərclər əvvəlcədən razılaşdırılmış rüsumun tərkibinə daxil ediləcək) və ya “tariflər üstəgəl xərclər” olmasını şərtləndirir, bu halda razılaşdırılmış qiymətə əlavə olaraq xərclər tutulur. dərəcələri. Bu bölmə hansı xərclərin və necə iddia ediləcəyi ilə bağlı standart siyasətimizin aydınlaşdırılmasını təmin edir.

11.2 Razılaşdırılmış tariflər bütün iş günləri, səyahət günləri və hesabat xərclərinə şamil edilir. Məzənnələr xalisdir və GST/ƏDV, tutulan vergilər istisna olmaqla. Müştəridən yerli vergiləri hesab-faktura məbləğindən tutmaq tələb olunarsa, Müştəri ADC-yə məlumat vermək öhdəliyinə malikdir və müvafiq olaraq tarifləri artırmaq lazımdır. Müvafiq xərclər Müştəridən ümumi faktura dəyəri ilə tutulur. Xərclər ADC-yə ödənilməli olan hər hansı satış vergiləri (və ya oxşar fiskal rüsumlar) daxil olmaqla, ADC-nin sonradan bunların hər hansı bir hissəsini geri ala bilsə də, etməsə də tutulacaq.

11.3 ƏDV (və hər hansı digər müvafiq vergi) hesab-fakturanın məbləğinə qüvvədə olan hökumət qanunvericiliyinə uyğun olaraq faktura zamanı müəyyən edilmiş dərəcə ilə əlavə olunacaq.

11.4 Müştəri tərəfindən təsdiqlənmiş/razılaşdırılmış xidmətin başlama tarixi ADC işçiləri yaşayış yerini ən yaxın ADC ofisinə yola saldıqdan sonra və Müştərinin xidmətlərinə başlamazdan əvvəl gecikirsə, o zaman adambaşına gündəlik tam tarif Müştəridən tutulacaq. Əgər ADC personalı layihədə gözləmə rejimindədirsə və ya saytdan və ya əraziyə nəqliyyatda günlər gözləyirsə, tam gün tarifi tətbiq edilir.

11.5 Fakturalar adətən aylıq olaraq və ya xidmət başa çatdıqdan sonra təqdim ediləcək. ADC, öz mülahizəsinə əsasən, yığılan xərclərin səviyyəsini əks etdirmək üçün fakturaları daha tez-tez təqdim etməyi seçə bilər.

11.6 Mümkün olduqda və mümkün olduqda, ADC nümayəndəsi tərəfindən başqa Müştəri üçün eyni ərazidə aparılan iş üçün viza xərcləri və səyahət xərcləri paylaşılacaqdır.

11.7 Bununla ADC, Müştəriyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən, Müştərilərin göstərişlərini yerinə yetirərkən (aşağıda göstərildiyi kimi) "məqbul" səyahət xərclərini çəkməyə icazə verir. Müştəri bunları dəyəri üstəgəl 10% əməliyyat haqqı ilə geri qaytarmağa razıdır.

ADC peşəkar viza xidmətindən istifadə edir, lakin işin aparılacağı ölkəyə giriş vizası almaq üçün ADC əməkdaşları tərəfindən səyahət tələb olunursa, bu günlər iş gününə uyğun olaraq hesablanacaq və xərclər tutulacaq.

b ADC nümayəndələrinin (nümayəndələrinin) evindən iş yerinə, iş yerində və evə qayıtması, daşınması və avtomobil icarəsi və ya yürüş xərcləri daxil olmaqla bütün digər məqbul xərclər Müştəri tərəfindən ödənilməlidir.

c “Ağlabatan” səyahət xərcləri beynəlxalq korporasiyalarda onların yüksək vəzifəli şəxsləri üçün ümumiyyətlə tətbiq edilən xərclərdir. Bunlar dünyanın müxtəlif yerlərində işgüzar səyahətlərə tətbiq edilən fərqli standartları əks etdirmək üçün dəyişir. Təsvir məqsədləri üçün bunlara Business Class Beynəlxalq hava səyahətləri; beynəlxalq işgüzar işlərə uyğun mehmanxanada qalma, qalma və təsadüfi xərclər, otelin restoranında və ya ekvivalent dərəcəli fərdi binada Müştərinin adından çıxış edərkən bütün yeməklər, 1-ci dərəcəli dəmir yolu səyahəti, taksi və avtomobil kirayəsi xərcləri -müvafiq ölçüdə və ya idarəedici ölçülü avtomobil. Şərtlərə uyğun olduqda, ADC biznes ehtiyaclarını ödəmək üçün səyahət sinfini dəyişmək hüququnu özündə saxlayır.

d Bütün xərclər ümumi fəaliyyət vaxtı (yuxarıda müəyyən edildiyi kimi) üçün ödənilməlidir, yəni Müştərinin binasına və ya iş yerinə gediş-gəliş daxil olmaqla.

e Xarici valyutada çəkilmiş xərclər faktura tarixinin faktiki məzənnəsi ilə hesablanacaq.

f ADC nümayəndələrindən məsrəflər üçün qəbzlər almaq tələb olunur, əgər gündəlik ödəniş razılaşdırılmayıbsa, onların nüsxələri fakturaya əlavə edilir.

12.1 Müştəri təklifdə/müqavilədə nəzərdə tutulmuş ödəniş şərtlərinə əməl etməyə razılaşır. Hər hansı digər razılaşdırılmış ödəniş şərtləri olmadıqda, əvvəlcədən ödənilmiş təlim xidmətləri istisna olmaqla, bütün hesab-fakturalar faktura tarixindən sonra 30 gün ərzində tam ödənilməlidir. Ödənişlər hesab-faktura tarixindən sonra 45 gün ərzində alınmadıqda, faktura tarixindən sonra gecikdirilən hər ay və ya ayın bir hissəsi üçün fakturanın tam məbləğindən dörd faiz (4%) faiz tutulur.

12.2 Hesabat yalnız xidmət sifarişi və ya müqavilə sifarişi yoxlanıldıqdan və proforma faktura təsdiq edildikdən sonra Müştəriyə göndəriləcək.

12.3 Müştəri lazımi səbəb barədə bildiriş vermədən hər hansı irəliləyiş ödənişini həyata keçirə bilmədikdə, ADC hər hansı yekun hesabatların çatdırılmasını dayandıracaq və bu səbəbdən yaranan hər hansı narahatlıq, itki və ya zərərə görə məsuliyyət daşımayacaq.

12.4 Ödənişin valyutası Müştərinin təklifində/müqaviləsində müəyyən ediləcək. Hər iki tərəf bunu bütün hesab-fakturalar/ödənişlər üçün qəbul etməyə razılaşır.

12.5 Fərdi müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə hər hansı valyuta məzənnəsinin dəyişməsi nəzərə alınmayacaq. Hər bir tərəf müsbət və ya əlverişsiz sıfırdan beş faizə qədər olan dəyişikliyi öz məsuliyyətinin bir hissəsi kimi qəbul edir. Dəyişmə 5%-dən çox olarsa, ADC öz mülahizəsinə əsasən bu dəyişkənliyi kompensasiya etmək üçün dərəcələri yuxarıya doğru tənzimləyə bilər.

12.6 Müştərinin məsuliyyəti razılaşdırılmış tam məbləğin ADC-yə ödənilməsidir. Müştəri bütün hesab-faktura məbləğinin ADC tərəfindən qəbul edilməsi üçün tutulan hər hansı ödənişləri (məsələn, köçürən bank tərəfindən həyata keçirilə bilər) nəzərə almaq üçün bütün ödənişləri tənzimləməyə razılaşır. Müştəri ADC-nin bütün çıxılmış məbləğləri geri almaq hüququna malik olduğunu qəbul edir.

12.7 Müştəri ödənişi hesab-fakturada göstərilən bank yerinə teleqraf köçürmə yolu ilə etməyə razılaşır. ADC əvvəlcədən razılaşdırılmamış bu məbləğə Müştərinin hər hansı dəyişikliyi nəticəsində yaranan hər hansı xərcləri bərpa etmək hüququna malikdir.

12.8 Müştəri, mənşəyindən asılı olmayaraq, ADC-yə edilən bütün ödənişlərə şamil oluna bilən bütün dövlət vergi və rüsumlarını ödəməyə razıdır; əgər Müştəri və ADC müxtəlif ölkələrdə yaşayırsa. Hər bir tərəf ilkin ödənişlərlə bağlı öz hüquqlarını bərpa etmək üçün məsuliyyət daşıyacaq (məsələn, ƏDV və ya satış vergisi ilə bağlı).

12.9 Ödənişlər razılaşdırılmış cədvəl üzrə vaxtında edilmədikdə, ADC Müştərinin adından bütün işləri dayandırmaq hüququna malikdir. Bu dayandırmanın Müştəri üçün tamamlanma cədvəlinə və ya xidmətin keyfiyyətinə göstərdiyi hər hansı mənfi təsir yalnız Müştərinin məsuliyyətindədir. Bu hüquq təkcə vaxtı keçmiş müqaviləyə deyil, həm də bu müqavilələr üzrə ödənişlərin vaxtı keçmiş olub-olmamasından asılı olmayaraq, Müştəri ilə olan hər hansı digər müqavilələrə də şamil edilir.

12.10 Xüsusilə, Müştərilər nəzərə almalıdırlar ki, layihənin tam və ya bir hissəsinin ödənişinin “əvvəlcədən” həyata keçirilməsinə dair razılıq əldə olunduğu halda, ödəniş faktiki qəbul edilənə qədər Müştərinin adından işə başlamayacaq.

12.10 Kommersiya məlumatlarımızda göstərilən tariflər təklifimizi təqdim etdiyimiz tarixdən altı ay müddətinə müəyyən ediləcək. Xidmətlər/iş müddəti təqdim etdiyimiz təklif tarixindən altı aydan çox olarsa, ADC öz mülahizəsinə əsasən, xammalın artan qiymətini nəzərə almaq üçün hazırkı bazar şərtlərinə uyğun olaraq ADC tərəfindən xidmətlərin tariflərini artırmağı seçə bilər. materiallar, artan əmək məsrəfləri (rəsmi əmək indekslərinə istinadla) və burada göstərilən xidmətlərin göstərilməsi nəticəsində birbaşa və/və ya qaçılmaz olaraq çəkilmiş (və ya çəkiləcək) digər xərclər. ADC tariflərdə təklif olunan hər hansı artım barədə ən azı bir ay əvvəl yazılı xəbərdarlıq etməlidir.

13.1 ADC məlumat, məsləhət, hesabat və digər xidmətləri vicdanla və o zaman mövcud olan məlumatlara və tapıntılara əsaslanaraq ən yaxşı şəkildə təqdim edir. ADC müqavilə üzrə bütün öhdəliklərini yerinə yetirməli və xidmətləri lazımi diqqət və səylə yerinə yetirməli və ADC işçilərinin xidmətləri göstərmək üçün lazımi qaydada təlim keçmiş, ixtisaslı, bacarıqlı və təcrübəli olduğunu təsdiq etməlidir. Xidmətlər işin həcmi ilə müəyyən edilmiş məqsədlərə uyğun olmalıdır. ADC xidmətlərin səhvsiz olmasına, onların müəyyən nəticəyə nail olacağına, Müştərinin tələblərinə cavab verəcəyinə və ya Müştərinin nəzərdə tutduğu məqsədə uyğun olduğuna zəmanət vermir.

13.2 ADC hesabatlarda və ya xidmətlərdə və ya köməkçi materiallarda təqdim olunan məlumatların düzgünlüyünə zəmanət vermir, lakin ADC yerinə yetirmək üçün əlindən gələni edir. Hər hansı idarəetmə qərarları qəbul edərkən və ya əlavə tədbirlər görərkən məsləhəti qəbul edib-etməmək Müştərinin ixtiyarındadır. ADC heç vaxt bu məlumat, rəy və məsləhət əsasında Müştərinin qərarının nəticələrinə görə məsuliyyət daşımır; istər birbaşa, istərsə də dolayı.

14.1 ADC Müştərinin icazəsi ilə Müştərinin Müştəri olması və ya olması faktını ictimailəşdirə və bununla bağlı reklam materiallarında Müştərinin adından istifadə edə bilər. ADC həmçinin Müştəri üçün görülən işin növünü ümumi şəkildə təsvir edə bilər.

14.2 Sifariş verilmiş hər hansı işin nəticələri Sifarişçi tərəfindən göstərildiyi halda, ADC-nin bu hüquqdan açıq şəkildə imtina etdiyi hallar istisna olmaqla, Müştəri işi kimin yerinə yetirdiyini aydınlaşdırmaq üçün ADC-yə lazımi və şərəfli istinad etməyə razılaşır. Bu müddəa sözügedən məhsula sahiblik üzərində üstünlük təşkil edən mövqeyə baxmayaraq (bax: Maddə 10.2).

15.1 İşçilərin davranışı, xidmətlərin keyfiyyəti, hesabatlar və ya ADC-nin hər hansı digər fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı şikayətlər hadisə baş verəndən sonra bir həftə ərzində ADC-yə yazılı şəkildə verilməlidir. ADC öz növbəsində ADC şirkətinin siyasətinə uyğun olaraq bu məsələni həll edəcək. Şikayət tərəflərin heç bir fəaliyyətini və ya hər hansı öhdəliyinin tətbiqini dayandırmayacaq.

16.1 ADC və Müştəri arasında hər hansı müqavilə öhdəlikləri 16.2 və və ya 16.3-cü maddələrin vəziyyətində ciddi şəkildə nəzərdən keçiriləcək və düzəliş ediləcək.

16.2 ADC, Müştəridən hesab-fakturalar ödənildikdə, ADC-nin bütün ödəniş və xərcləri tam şəkildə bərpa etmək hüququna malik olacağı hüququ dayandırmadan, cari xidmətləri və ya fəaliyyətini dərhal dayandırmaq və ya dayandırmaq hüququna malik olacaq.

16.3 ADC Müştəri üçün bütün işləri dərhal dayandırmaq hüququna malikdir: Müştərinin müflis olması və ya müflis elan edilməsi, ya da inzibati icraata götürülməsi və ya ödəmə vaxtı çatdıqda hesablarını ödəyə bilməməsi.

16.4 Yuxarıda göstərilən hallarda ADC, həmçinin Müştərinin ADC-nin mülkiyyətində olan bütün malları və əmlakı üzərində ümumi girov hüququna malik olacaq və 14 gündən sonra belə mal və əmlaka ADC-nin hesab etdiyi qaydada və qiymətlərlə sərəncam vermək hüququna malik olacaq. uyğun və bu gəlirləri Müştəridən ADC-yə ödənilməmiş borclara tətbiq etmək.

17.1 ADC Müştərinin adından heç bir qanunsuz fəaliyyət həyata keçirməyəcək. Bununla bağlı hər hansı tələb müqaviləni ləğv edəcək və icra ilə bağlı hər hansı razılaşma və ADC onun haqqını və xərclərini tam şəkildə bərpa etmək hüququna malik olacaq.

17.2 Müştəri ADC tərəfindən verilən hər hansı məlumatdan qeyri-qanuni istifadə etməməyə razılaşır.

18.1 Müqavilənin başqa yerlərində digər daha məhdudlaşdırıcı məhdudiyyətlərə xələl gətirmədən, ADC-nin məsuliyyəti Müştəri ilə xidmətin dəyəri və ya zərərin dəyərindən hansının daha kiçik olmasından asılı olaraq və qüvvədə olan sığorta təminatının maksimumu ilə məhdudlaşır. .

18.2 ADC £1,000,000 GBP (GB Sterling ONE MILLION) məbləğində ümumi məsuliyyət sığortası sığortası ödəyir.

19.1 Fors-major hər hansı bir tərəfə münasibətdə, həmin Tərəfin ağlabatan nəzarətindən kənar hər hansı hadisə və ya hadisə deməkdir ki, həmin Tərəfin bu müqavilə üzrə həmin Tərəfin üzərinə qoyduğu hər hansı öhdəliyi yerinə yetirməsini gecikdirən, maneə törədən və ya əngəlləyən, o cümlədən belə hadisə və ya baş vermə həddi qədər belə Tərəfin bu cür öhdəliyi yerinə yetirməsini gecikdirəcək, qarşısını alacaq və ya mane olacaq, Allahın aktları, əmək mübahisələri, sağlamlığın qorunması tədbirləri, sosial iğtişaşlar, terror aktları, bu hərəkətlərə qarşı təhlükəsizlik tədbirləri, müharibə, yanğın, epidemiyalar, partlayışlar, blokadalar və ya gözlənilməz vəzifəli şəxs hökumət tədbirləri və digər qaçınılmaz və gözlənilməz hadisələr və ya şəraitin dəyişməsi (bax. Maddə 6.2)

19.2 Tərəflərdən hər hansı birinin nəzarətindən və ya təsirindən kənar üçüncü tərəf hadisələri nəticəsində yaranan gecikmə müqavilənin məqsədini tamamilə və ya əhəmiyyətli dərəcədə pozacaq qədər gecikmə və ya zərərə səbəb olarsa, hər iki tərəf bu hallarda layihənin qalan hissəsini ləğv etmək hüququna malikdir. Belə şəraitdə ADC Fors-major halının başlanmasından sonra 30 gün ərzində Fors-major halına girməzdən dərhal əvvəl çəkilmiş bütün xərcləri və ödənişləri bərpa etmək hüququna malik olacaq.

20.1 Qarşılıqlı olaraq başqa cür qərar verilmədiyi təqdirdə, ADC və Müştəri arasında xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı hər hansı müqavilə Şotlandiya Qanunlarına uyğun olaraq tənzimlənir və qurulur.

20.2 Yuxarıda göstərilən xidmətlərin hər hansı birinin göstərilməsinin nəticəsi olan və ya bu şərtlər və ya bu ümumi şərtlərlə tənzimlənən müqavilələr və ya müqavilələrlə əlaqəli mübahisələr və ya iddialar halında. ADC və Müştəri hər hansı mübahisə və ya iddianı Şotlandiya məhkəmələrinin qeyri-müstəsna yurisdiksiyasına təqdim etməyə razılaşır.

20.3 Tərəflər həmçinin bu mübahisəni tanınmış və ya sertifikatlaşdırılmış arbitraj institutuna təqdim etmək qərarına gələ bilərlər.

20.4 Bu müddəalar və şərtlər başqa dilə tərcümə olunarsa, ingilis dilində tərtib edilmişdir, mübahisələr və ya fərqlər olduqda orijinal ingilis versiyası üstünlük təşkil edəcəkdir.

Qlobal Müştəri Siyahısı

ENI Ümumi Enerji Cnooc Conoco Phillips Yeni qala enerjisi Petronas Carigali PCSB Külək yağı
çimərlik Ithaca Enerji Liman Enerjisi Seadrill EnQuest Wintershall Diamond Offshore
Stena Qazma Üstəlik Nəcib Vaalco Woodside OSRL Azule Enerji

Əlaqə

DNV GL Keyfiyyət Sistemi Sertifikatı - ISO 9001: 2015 Ardıcıl