Xác minh & đảm bảo chuyên gia tư vấn cho ngành năng lượng toàn cầu

Điều khoản & Điều kiện Dịch vụ

1. Định nghĩa

1.1  Các điều khoản sau sẽ có các ý nghĩa sau trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác: “ADC Energy Ltd” hoặc “ADC” được Khách hàng ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ của họ.

“ADC Energy Ltd. Nhân sự”: (những) người được ADC chỉ đạo để tiến hành dịch vụ. (Những) người này không phải là đại diện hợp pháp và do đó không được ủy quyền để ký các tài liệu thay mặt cho ADC.

“Khách hàng”: bên yêu cầu và hướng dẫn ADC thực hiện các Dịch vụ.

“Dịch vụ / Công việc”: Dịch vụ / Công việc sẽ bao gồm việc cung cấp tất cả các báo cáo, vật liệu, thiết bị tiêu hao và tất cả các hoạt động và công việc sẽ được thực hiện và lời khuyên, bao gồm hoặc hỗ trợ hoặc hướng dẫn riêng biệt bởi nhân viên có trình độ cùng với các thiết bị cần thiết để thực hiện công việc do Khách hàng yêu cầu như được nêu chi tiết trong “phạm vi công việc” hoặc đơn đặt hàng, hoặc hướng dẫn khác từ khách hàng được ADC Energy Ltd. Các dịch vụ có thể bao gồm kiểm tra hệ thống quản lý, kiểm tra hệ thống và BOPE, kiểm tra HSE, kiểm tra giếng, đánh giá rủi ro, khảo sát và quản lý đối tượng bị bỏ rơi, đảm bảo tính toàn vẹn của tài sản, cũng như các dịch vụ kiểm tra khác và các ứng dụng quản lý dữ liệu.

“Thỏa thuận dịch vụ”: Các dịch vụ phải được mô tả trong các thỏa thuận riêng biệt, được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn này nếu có và được thỏa thuận bằng chữ ký của các bên.

“Các Bên được Bồi thường của Khách hàng”: Chủ sở hữu và người điều hành của bất kỳ tổ chức, đơn vị hoặc thiết bị nào được ADC Energy Ltd., thay mặt cho khách hàng, và nhân viên, đại lý và nhà thầu phụ.

“Các dự án rủi ro cao”: Các dự án được ADC xem xét và đủ điều kiện, dựa trên các dữ kiện có thể xác định được, có mức độ rủi ro cao hơn bình thường liên quan, về mức độ tài chính hoặc hoạt động, sự an toàn của nhân sự hoặc bất kỳ mối nguy hiểm nào khác vượt qua mức rủi ro thông thường có thể chấp nhận được trong quá trình vận hành hoặc thực hiện các dự án.

2. Áp dụng các Điều kiện này

2.1 Các điều khoản và điều kiện nêu ở đây sẽ áp dụng cho tất cả các đề xuất, chào hàng và hợp đồng do ADC Energy Ltd. khách hàng. ADC Energy Ltd. sẽ không có công việc nào được bắt đầu nếu không có thỏa thuận đã ký về việc chấp nhận đề xuất.

2.2 ADC Energy Ltd. sẽ không cho phép hoặc chấp nhận hoặc cho phép sửa đổi hoặc thay đổi chúng trừ khi được đồng ý rõ ràng bằng văn bản của cả hai bên.

2.3 Nếu một hoặc nhiều điều khoản trong các điều kiện này được chứng minh là không hợp lệ hoặc không được chấp nhận hoặc bị vô hiệu, điều này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các điều khoản khác và các điều khoản của các điều khoản và điều kiện chung này sẽ vẫn có hiệu lực.

2.4 Các điều khoản và điều kiện này cũng có thể áp dụng cho bất kỳ thỏa thuận nào với ADC Energy Ltd. trong đó các bên thứ ba được ký hợp đồng phụ với ADC hoặc với Khách hàng.

2.5 Tất cả các đề xuất do ADC Energy Ltd. đưa ra có hiệu lực trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ban hành nếu không có quy định khác trong đề xuất.

2.6 Các điều khoản và điều kiện được áp dụng cho thời gian của dự án như đã nêu trong phạm vi công việc.

KHAI THÁC. Hạn chế

3.1 ADC sẽ thực hiện các hoạt động thích hợp có liên quan đến tất cả các trường hợp có liên quan, bao gồm cụ thể mà không ảnh hưởng đến sự chung chung đã nêu ở trên, các hướng dẫn từ Khách hàng, các hạn chế về thời gian hoặc khả năng tiếp cận các phương tiện, thiết bị, tài liệu, v.v. Được cho là cần thiết để cung cấp các Dịch vụ và sẽ báo cáo cho Khách hàng một cách đầy đủ, hợp lý có thể liên quan đến các trường hợp đó. Trong trường hợp không có bất kỳ thỏa thuận rõ ràng nào với điều ngược lại, ADC sẽ không đảm bảo rằng bất kỳ tổ chức nào trên bất kỳ đơn vị hoặc thiết bị nào đang hoặc sẽ tiếp tục trong bất kỳ khoảng thời gian nào không có khuyết tật hoặc phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.

3.2 Bất kỳ báo cáo nào do ADC đưa ra, như một phần của Dịch vụ / Công việc, đều có thể chứa các giải thích trong phạm vi mà ADC, dù thiếu thời gian hay do cách khác, đã không thể kiểm tra / đánh giá các bộ phận nhất định của bất kỳ tổ chức, đơn vị hoặc thiết bị nào, hoặc Không thể không thu hút các nhà tư vấn chuyên môn tư vấn về bất kỳ khía cạnh hoặc bộ phận cụ thể nào của tổ chức, đơn vị hoặc thiết bị đó và không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong tài liệu này - ADC sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến công việc không thể hoàn thành này.

3.3 Bất kỳ báo cáo nào do ADC Energy Ltd. phát hành như một phần của dịch vụ sẽ trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác giữa Khách hàng và ADC chỉ vì lợi ích của Khách hàng đối với dự án cụ thể có liên quan và ADC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của báo cáo đó được cung cấp cho bất kỳ bên nào khác.

4. Bồi thường lẫn nhau

4.1 ADC cam kết bồi thường và giữ Khách hàng và Các Bên được bồi thường của Khách hàng vô hại khỏi và chống lại tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, thiệt hại và chi phí thuộc bất kỳ bản chất nào phát sinh từ thương tích hoặc cái chết của bất kỳ nhân viên, người phục vụ, đại lý, nhà thầu phụ hoặc người được mời nào của ADC và thiệt hại hoặc phá hủy bất kỳ tài sản nào của ADC hoặc bất kỳ nhân viên, người phục vụ, đại lý hoặc khách mời nào của ADC phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc thực hiện các Dịch vụ của ADC.

4.2 Khách hàng cam kết bồi thường và giữ ADC và các nhân viên, người phục vụ, đại lý, nhà thầu phụ và những người được mời vô hại khỏi và chống lại tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, thiệt hại và các chi phí phát sinh từ thương tích hoặc cái chết của bất kỳ nhân viên, người phục vụ nào , đại diện hoặc người được mời của Khách hàng hoặc bất kỳ Bên được bồi thường nào của Khách hàng hoặc thiệt hại hoặc phá hủy bất kỳ tài sản nào của Khách hàng hoặc nhân viên, người phục vụ, đại lý, nhà thầu phụ hoặc khách mời của Khách hàng hoặc các Bên được bồi thường do Khách hàng phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp việc thực hiện các Dịch vụ của ADC bất kể thương tật, tử vong, thiệt hại hoặc phá hủy đó là do toàn bộ hay một phần do sơ suất của ADC hoặc nhân viên, người phục vụ, đại lý, khách mời hoặc nhà thầu phụ của ADC.

4.3  Bất chấp những điều đã nói ở trên, trong trường hợp cố ý làm sai hoặc sơ suất nghiêm trọng của Khách hàng hoặc ADC (các bên trong hợp đồng), hoặc bất kỳ Bên được bồi thường nào của Khách hàng dẫn đến thương tích, tử vong, thiệt hại hoặc phá hủy đó, các bên này sẽ phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ nếu được quyết định như vậy bởi trọng tài hoặc tòa án pháp luật.

4.4 Bất kể có bất kỳ điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên theo điều khoản này sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi thỏa thuận này chấm dứt đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong thời hạn của Thỏa thuận hoặc sau đó.

4.5 Các Bên được bồi thường của Khách hàng bao gồm chủ sở hữu của thiết bị, cơ sở hoặc dịch vụ được kiểm tra, ngay cả khi Dịch vụ được cung cấp trước khi khách hàng ký hợp đồng với bên được kiểm tra, đánh giá, v.v.

5. Xác định các dự án rủi ro cao

5.1 ADC rõ ràng phụ thuộc vào thông tin do Khách hàng cung cấp để xác định ban đầu các dự án có rủi ro cao. Thông tin này phải đầy đủ và đủ để cho phép ADC và công ty bảo hiểm của ADC nhận dạng. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về mức độ rủi ro liên quan, Khách hàng phải thông báo cho Ban quản lý ADC về các chi tiết, từ đó cho phép ADC đưa ra quyết định về sự an toàn của nhân viên của mình.

5.2 Trong mọi trường hợp, Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các quyết định quản lý của họ được đưa ra sau khi nhận được các phát hiện của ADC và hoặc báo cáo và về trách nhiệm pháp lý tổng thể.

6. Hiệu suất

6.1 Tất cả các cam kết về thời gian và phạm vi của dự án đã được thỏa thuận giữa Khách hàng và ADC phải được xác nhận bằng văn bản. Các thỏa thuận này được thực hiện với thiện chí và sẽ được thực hiện với nỗ lực cao nhất nhưng nhất thiết phải được thực hiện trước khi biết toàn bộ phạm vi khó khăn có thể liên quan đến việc thực hiện ở các điểm cụ thể. Vì lý do này, mặc dù ADC đồng ý sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để thực hiện các cam kết như vậy với Khách hàng về thời gian và phạm vi công việc, ADC không thể đảm bảo hiệu quả về mặt nào (xem điều 13).

6.2 ADC có quyền quyết định tiến hành, bắt đầu hoặc tiếp tục một dự án hay không sau khi đánh giá các rủi ro liên quan đến sức khỏe, an toàn và an ninh của các đại diện của nó.

6.3 Các thay đổi đối với phạm vi công việc hoặc dịch vụ phải được thực hiện bằng văn bản cho Ban quản lý ADC chứ không phải với Đại diện ADC tại chỗ.

6.4 Trong trường hợp các dịch vụ bao gồm việc viết báo cáo, báo cáo sẽ được phát hành tối đa một bản ra giấy (có thể yêu cầu thêm bản cứng với chi phí £ 200 mỗi bản) và bốn bản sao CD được liên kết đầy đủ của báo cáo bằng tiếng Anh ngôn ngữ.

7. Bảo mật

7.1 ADC đồng ý giữ bí mật tất cả thông tin do Khách hàng cung cấp khi Khách hàng chỉ định, trừ khi:

 - thông tin đó được ADC biết trước khi bắt đầu dịch vụ, hoặc

 - được biết đến trong miền công cộng, hoặc

 - ADC được cung cấp cùng một thông tin bởi một bên thứ ba, hoặc

 - được Khách hàng giải phóng khỏi yêu cầu bảo mật, hoặc

 - Khách hàng bị tòa án phát hiện vi phạm hợp đồng với ADC (bao gồm cả việc không thanh toán tài khoản), hoặc

 - Đã ba năm trôi qua, nào là sớm hơn.

7.2 Khách hàng đồng ý giữ bí mật tất cả thông tin về (các) đề xuất của ADC, cấu trúc phí, lệ phí và nhân sự, thông tin, dữ liệu, công cụ và phần mềm độc quyền của ADC.

7.3 ADC đồng ý xử lý bất kỳ tài liệu nào, chẳng hạn như chương trình phần mềm hoặc tài liệu, do Khách hàng cung cấp cho ADC, theo cách có trách nhiệm và trả lại cho Khách hàng khi có yêu cầu hoặc khi hoàn thành dự án. Tuy nhiên, ADC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hao mòn nào xảy ra cũng như bất kỳ mất mát hoặc trộm cắp nào có thể xảy ra. Tất cả các tài liệu đó do Khách hàng tự chịu rủi ro và ADC không chịu trách nhiệm bồi thường tài chính cho bất kỳ giá trị trực tiếp hoặc gián tiếp nào được ADC chấp nhận.

XUẤT KHẨU. Nghĩa vụ của khách hàng

8.1 Khách hàng phải đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, dưới bất kỳ hình thức nào, cần thiết cho việc thực hiện các dịch vụ của ADC là đúng sự thật và chính xác và Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về nội dung trong đó.

8.2 Khách hàng phải thông báo cho chủ sở hữu thiết bị và cơ sở và / hoặc ban quản lý rằng:

a) ADC không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố và trục trặc nào của thiết bị hoặc cơ sở của họ trong hoặc sau dịch vụ.

b) Họ sẽ có quyền từ chối bất kỳ cuộc kiểm tra hoặc thử nghiệm nào nếu họ có lý do chính đáng để tin rằng việc kiểm tra có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của thiết bị, cơ sở vật chất, nhân viên, môi trường xung quanh hoặc hoạt động đang diễn ra của một bên khác

8.3 Khách hàng phải đảm bảo rằng tất cả các hoạt động và hoạt động đều tuân theo các quy định và luật pháp địa phương hoặc quốc tế và họ hành động tuân thủ các luật và quy định này trong tất cả các lĩnh vực sức khỏe, môi trường, an toàn, bảo mật, thuế, quyền riêng tư, v.v.

8.4 Nếu khách hàng mời một nhân viên và hoặc người đại diện của ADC và cá nhân đó chấp nhận việc làm trong khoảng thời gian mười hai tháng sau dự án, thì khách hàng sẽ trả cho ADC một khoản phí tìm người bằng số tiền bằng ba tháng lương của cá nhân đó. Tất cả nhân sự đều có điều khoản cạnh tranh trong hợp đồng lao động của họ.

8.5 Khách hàng chịu trách nhiệm về an ninh của nhân viên ADC đi đến và đi từ cơ sở khi họ nhập cảnh vào quốc gia này, nếu nhân viên ADC không phải là cư dân của quốc gia đó. Tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý có thể được Khách hàng thực hiện để bảo vệ đại diện của ADC theo cách thức mà nhân viên của Khách hàng có đủ khả năng.

9. Tổn thất hậu quả

9.1 ADC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng hoặc Bên được bồi thường của Khách hàng và Khách hàng hoặc Bên được bồi thường của Khách hàng sẽ không chịu trách nhiệm trước ADC đối với bất kỳ khiếu nại nào về việc mất sản xuất, mất sản phẩm, mất khả năng sử dụng và mất doanh thu, lợi nhuận và dự kiến lợi nhuận, tổn thất kinh doanh hoặc bất kỳ tổn thất gián tiếp nào khác hoặc thiệt hại do hậu quả phát sinh do ADC thực hiện các dịch vụ bất kể nguyên nhân của chúng bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sơ suất của bên tìm cách dựa vào điều khoản này. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào trái ngược trong thỏa thuận, Khách hàng sẽ bồi thường và giữ ADC vô hại khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại nào như vậy chống lại ADC do nhóm Khách hàng và hoặc các Bên được Khách hàng bồi thường bất kể nguyên nhân là gì, ngay cả khi những thiệt hại đó là do lỗi hoặc sơ suất của người ký kết kia và / hoặc nhân sự của người đó.

10. Quyền sở hữu

10.1 ADC đảm bảo rằng tất cả nhân sự và nhà thầu phụ sẽ được tuyển dụng theo các điều khoản bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Khách hàng trong chừng mực các tài liệu này được biết hoặc được ADC quản lý.

10.2 Bất kể bất kỳ khoản thanh toán nào nhận được từ Khách hàng, tất cả các quyền sở hữu đối với tất cả các tài liệu do ADC chuẩn bị, cho dù bằng văn bản hay không, sẽ vẫn là tài sản của bản quyền ADC và quyền phân phối do ADC toàn quyền quyết định, trừ khi các quyền này được tuyên bố rõ ràng bằng văn bản để được từ bỏ hoặc khi hợp đồng giữa ADC và Khách hàng cung cấp một cách rõ ràng như vậy hoặc nơi tài liệu được ADC xác nhận.

10.3 Tuy nhiên, ADC trao quyền, không ảnh hưởng đến quan điểm của mình theo đoạn trước, cho Khách hàng sao chép tự do bất kỳ báo cáo và hoặc tài liệu nào dưới dạng bản cứng hoặc bản mềm do ADC cung cấp như một phần công việc do Khách hàng ủy quyền hoàn toàn với điều kiện là việc phân phối những các bản sao dành riêng cho tổ chức hoặc dự án cụ thể của Khách hàng và chấp nhận các kết quả báo cáo chỉ áp dụng cho dự án do Khách hàng ủy quyền.

10.4 Điều khoản này sẽ áp dụng cho tất cả các báo cáo, bao gồm cả báo cáo cuối cùng của Khách hàng và tất cả các tài liệu trình bày. Nó cũng sẽ áp dụng cho bất kỳ âm thanh, hình ảnh hoặc băng video của bất kỳ bản trình bày nào do ADC thực hiện cho Khách hàng. Điều này không áp dụng cho các tài liệu đào tạo được sử dụng để hỗ trợ tất cả các khóa đào tạo của ADC, vì chúng không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.

10.5 Quyền phân phối các bản sao của tài liệu ADC trong nội bộ tổ chức của Khách hàng không mở rộng cho nhiều Khách hàng và các báo cáo nghiên cứu thị trường bán sẵn và phần mềm đã được mua từ ADC. Các bản sao bổ sung của các mặt hàng đó để phân phối nội bộ có sẵn tại thời điểm mua hoặc sau đó.

10.6 Quyền lợi của Khách hàng đối với điều khoản này và bất kỳ tài liệu nào do Khách hàng cung cấp cho ADC đều được bảo vệ bởi cam kết bảo mật chung của ADC đối với việc phổ biến bất kỳ và tất cả các tài liệu liên quan cụ thể đến công việc của Khách hàng.

11. Chi phí

11.1 Các đề xuất và / hoặc hợp đồng của ADC với Khách hàng quy định liệu chúng là "giá cố định" (tức là tổng hợp một lần, tất cả các chi phí sẽ được bao gồm trong khoản phí thương lượng trước) hay "tỷ lệ cộng với chi phí" trong trường hợp chi phí được tính ngoài các khoản đã thỏa thuận giá. Phần này cung cấp thông tin làm rõ về chính sách tiêu chuẩn của chúng tôi về những khoản chi phí nào sẽ được yêu cầu và cách thức.

11.2 Mức giá đã thỏa thuận áp dụng cho tất cả các ngày làm việc, ngày đi lại và chi phí báo cáo. Tỷ giá là ròng và không bao gồm GST / VAT, thuế khấu trừ. Nếu Khách hàng được yêu cầu khấu trừ thuế địa phương từ số tiền trên hóa đơn, thì Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho ADC và cần phải tăng tỷ lệ tương ứng. Các chi phí áp dụng được tính cho Khách hàng theo tổng giá trị hóa đơn. Các khoản chi phí sẽ được tính bao gồm bất kỳ khoản thuế bán hàng nào (hoặc các khoản thuế tài chính tương tự) mà chúng phải trả cho ADC, cho dù ADC có thể thu hồi bất kỳ phần nào sau đó hay không.

11.3 VAT (và bất kỳ loại thuế liên quan nào khác) sẽ được thêm vào số tiền hóa đơn theo luật hiện hành của chính phủ theo tỷ giá quy định tại thời điểm xuất hóa đơn.

11.4 Nếu ngày bắt đầu của dịch vụ đã thỏa thuận, đã được Khách hàng xác nhận / đồng ý bị trì hoãn sau khi nhân viên ADC rời nơi cư trú của họ đến văn phòng ADC gần nhất và trước khi bắt đầu dịch vụ của Khách hàng, thì mức giá đầy đủ mỗi ngày cho mỗi người sẽ được tính cho Khách hàng. Nếu nhân viên ADC túc trực tại dự án hoặc những ngày chờ vận chuyển từ hoặc đến địa điểm, giá cả ngày được áp dụng.

11.5 Hóa đơn thường sẽ được xuất trình hàng tháng hoặc sau khi hoàn thành dịch vụ. ADC có thể, theo quyết định riêng của mình, chọn xuất trình hóa đơn thường xuyên hơn, để phản ánh mức chi phí tích lũy.

11.6 Khi có thể áp dụng và có thể, đối với công việc do đại diện ADC tiến hành trong cùng một khu vực cho Khách hàng khác, chi phí xin thị thực và chi phí đi lại sẽ được chia sẻ.

11.7 ADC theo đây được phép phát sinh, mà không cần thông báo trước cho Khách hàng, chi phí đi lại “hợp lý” (như được nêu dưới đây) khi thực hiện các hướng dẫn của Khách hàng. Khách hàng đồng ý hoàn trả những khoản này với chi phí cộng với 10% phí xử lý.

ADC sử dụng dịch vụ làm visa chuyên nghiệp, tuy nhiên, nếu nhân viên của ADC yêu cầu nhân viên của ADC phải đi du lịch để xin visa nhập cảnh cho quốc gia nơi công việc sẽ được tiến hành, thì những ngày này sẽ được tính theo giá ngày làm việc và sẽ tính phí.

b Tất cả các chi phí đi lại của (các) đại diện ADC từ nhà của họ đến địa điểm làm việc, tại nơi làm việc và trở về nhà, đi lại và tất cả các chi phí hợp lý khác bao gồm cả chi phí thuê xe hoặc quãng đường đi phải do Khách hàng thanh toán.

c Chi phí đi lại “hợp lý” là chi phí thường được áp dụng trong các tập đoàn quốc tế cho các giám đốc điều hành cấp cao của họ. Những điều này thay đổi để phản ánh các tiêu chuẩn khác nhau được áp dụng cho việc đi công tác ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Đối với các mục đích minh họa, chúng bao gồm, Đi lại bằng đường hàng không quốc tế Hạng Thương gia; chi phí ăn ở, chỗ ở và các chi phí phát sinh trong một khách sạn phù hợp với các công việc kinh doanh quốc tế, tất cả các bữa ăn trong khi thay mặt Khách hàng trong nhà hàng của khách sạn hoặc một hạng cơ sở cá nhân tương đương, chi phí đi lại bằng đường sắt hạng nhất, chi phí thuê taxi và ô tô cho một -size xe hoặc kích thước điều hành phù hợp. Khi phù hợp với hoàn cảnh, ADC có quyền thay đổi hạng chuyến đi để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

d Tất cả các chi phí phải trả cho tổng thời gian hoạt động (như đã định nghĩa ở trên), tức là bao gồm cả việc đi lại đến và đi từ cơ sở hoặc địa điểm làm việc của Khách hàng.

e Các chi phí phát sinh bằng ngoại tệ sẽ được lập hoá đơn theo tỷ giá hối đoái thực tế của ngày lập hoá đơn.

f Các đại diện của ADC được yêu cầu lấy biên lai cho các chi phí nếu thực tế, các bản sao được đính kèm với hóa đơn trừ khi có thỏa thuận về công tác phí.

12. Điều khoản thanh toán

12.1 Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản thanh toán được quy định trong đề xuất / hợp đồng. Trong trường hợp không có bất kỳ điều khoản thanh toán đã thỏa thuận nào khác, tất cả các hóa đơn sẽ được thanh toán đầy đủ trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập hóa đơn, ngoại trừ các dịch vụ đào tạo được thanh toán trước. Nếu các khoản thanh toán không được nhận trong vòng 45 ngày sau ngày lập hóa đơn, lãi suất bốn phần trăm (4%) sẽ phải trả trên toàn bộ số tiền của hóa đơn cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng mà ngày lập hóa đơn bị trì hoãn sau đó.

12.2 Báo cáo sẽ chỉ được gửi đến Khách hàng sau khi đơn đặt hàng dịch vụ hoặc đơn đặt hàng hợp đồng được xác minh và hóa đơn chiếu lệ được chấp thuận.

12.3 Nếu Khách hàng không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán theo tiến độ nào mà không đưa ra thông báo về nguyên nhân chính đáng, thì ADC sẽ giữ lại việc gửi bất kỳ báo cáo cuối cùng nào và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự bất tiện, mất mát hoặc thiệt hại nào gây ra.

12.4 Đơn vị tiền tệ thanh toán sẽ được quy định trong đề xuất / hợp đồng của Khách hàng. Cả hai bên đồng ý chấp nhận điều này đối với tất cả các hóa đơn / thanh toán.

12.5 Trừ khi có quy định khác rõ ràng bởi một hợp đồng cá nhân, sẽ không có tài khoản nào được tính đến bất kỳ biến động tỷ giá hối đoái nào trong suốt thời hạn của hợp đồng. Mỗi bên chấp nhận như một phần trách nhiệm của mình, sự khác biệt giữa 5 và XNUMX%, cho dù thuận lợi hay không thuận lợi. Nếu biến động vượt quá XNUMX%, ADC có thể tùy ý điều chỉnh tỷ giá lên để bù đắp cho biến động này.

12.6 Trách nhiệm của Khách hàng là thanh toán cho ADC toàn bộ số tiền đã thỏa thuận. Khách hàng đồng ý điều chỉnh tất cả các khoản thanh toán để tính đến bất kỳ khoản phí nào được tính (chẳng hạn như có thể do ngân hàng chuyển khoản thực hiện), để ADC nhận toàn bộ số tiền trên hóa đơn. Khách hàng chấp nhận rằng ADC sẽ có quyền thu hồi tất cả số tiền đã khấu trừ.

12.7 Khách hàng đồng ý thanh toán bằng chuyển khoản điện tín đến địa điểm ngân hàng quy định trong hóa đơn. ADC sẽ có quyền thu hồi bất kỳ chi phí nào gây ra bởi bất kỳ sự thay đổi nào của Khách hàng đối với số tiền này không được thỏa thuận trước.

12.8 Khách hàng đồng ý thanh toán tất cả các loại thuế và nghĩa vụ của chính phủ, bất kể nguồn gốc, có thể áp dụng cho tất cả các khoản thanh toán cho ADC; nếu Khách hàng và ADC đang cư trú ở các quốc gia khác nhau. Mỗi bên sẽ có trách nhiệm khôi phục các quyền lợi của riêng mình đối với các khoản thanh toán trước (ví dụ: đối với VAT hoặc thuế bán hàng).

12.9 ADC sẽ có quyền đình chỉ mọi công việc thay mặt cho Khách hàng nếu các khoản thanh toán không được thực hiện đúng thời hạn đã thỏa thuận. Bất kỳ tác động bất lợi nào mà việc tạm ngưng này gây ra đối với tiến độ hoàn thành hoặc chất lượng dịch vụ đối với Khách hàng sẽ do Khách hàng tự chịu trách nhiệm. Quyền này không chỉ áp dụng cho hợp đồng còn nợ mà còn cho bất kỳ hợp đồng nào khác với Khách hàng, cho dù các khoản thanh toán đối với các hợp đồng này có còn nợ hay không.

12.10 Đặc biệt, Khách hàng cần lưu ý rằng nếu đã đồng ý rằng việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần dự án sẽ được thực hiện “trước”, công việc sẽ không bắt đầu thay cho Khách hàng cho đến khi thực sự nhận được thanh toán.

12.10 Tỷ lệ quy định trong thông tin thương mại của chúng tôi sẽ được cố định trong khoảng thời gian sáu tháng kể từ ngày chúng tôi gửi đề xuất. Nếu các dịch vụ / thời hạn làm việc vượt quá sáu tháng kể từ ngày chúng tôi gửi đề xuất, ADC có thể, theo quyết định riêng của mình, chọn tăng giá cho các dịch vụ của ADC theo điều kiện thị trường hiện tại để tính đến việc tăng chi phí thô nguyên vật liệu, chi phí nhân công tăng lên (theo chỉ số lao động chính thức) và các chi phí khác trực tiếp và / hoặc chắc chắn phát sinh (hoặc phát sinh) do việc cung cấp các dịch vụ dưới đây. ADC sẽ thông báo trước bằng văn bản không ít hơn một tháng về bất kỳ mức tăng giá được đề xuất nào.

13. Trách nhiệm pháp lý đối với lời khuyên được cung cấp và dịch vụ được thực hiện

13.1 ADC cung cấp thông tin, lời khuyên, báo cáo và các dịch vụ khác một cách thiện chí và với nỗ lực cao nhất, dựa trên thông tin có sẵn và các phát hiện tại thời điểm đó. ADC sẽ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng và sẽ thực hiện các dịch vụ với tất cả sự cẩn thận và chuyên cần và xác nhận rằng nhân viên của ADC được đào tạo thích hợp, có trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ. Các dịch vụ phải phù hợp với các mục đích được chỉ định trong phạm vi công việc. ADC không đảm bảo rằng các dịch vụ không có lỗi, rằng chúng sẽ đạt được một kết quả nhất định, rằng chúng sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng hoặc chúng phù hợp với mục đích mà Khách hàng đã hình dung.

13.2 ADC không đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp trong các báo cáo hoặc dịch vụ hoặc tài liệu hỗ trợ nhưng ADC sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để thực hiện. Khách hàng quyết định có chấp nhận lời khuyên hay không khi đưa ra bất kỳ quyết định quản lý nào hoặc thực hiện các hành động tiếp theo. ADC không bao giờ chịu trách nhiệm về hậu quả của quyết định của Khách hàng dựa trên thông tin, ý kiến ​​và lời khuyên này; dù trực tiếp hay gián tiếp.

14. Tính công khai

14.1 ADC có thể với sự cho phép của Khách hàng, công khai sự thật rằng Khách hàng là, hoặc đã là Khách hàng và sử dụng tên của Khách hàng trong các tài liệu công khai về mặt này. ADC cũng có thể mô tả các thuật ngữ chung về loại công việc được tiến hành cho Khách hàng.

14.2 Khi kết quả của bất kỳ công việc được giao nào được Khách hàng trích dẫn, Khách hàng đồng ý đưa ra tham chiếu hợp lệ và danh dự cho ADC để làm rõ ai đã thực hiện công việc, trừ trường hợp ADC từ bỏ quyền này một cách rõ ràng. Điều khoản này bất chấp vị thế vượt quá quyền sở hữu đối với sản phẩm nói trên (xem điều 10.2).

15. Khiếu nại

15.1 Mọi khiếu nại về hành vi của nhân viên, chất lượng dịch vụ, báo cáo hoặc bất kỳ hoạt động nào khác của ADC phải được gửi bằng văn bản cho ADC trong vòng một tuần sau khi sự cố xảy ra. Đến lượt mình, ADC sẽ giải quyết vấn đề này theo chính sách của công ty ADC. Khiếu nại sẽ không đình chỉ bất kỳ hoạt động nào hoặc khả năng áp dụng bất kỳ nghĩa vụ nào của các bên.

16. Kết thúc Hợp đồng và Nghĩa vụ, Mất khả năng thanh toán

16.1 Mọi nghĩa vụ hợp đồng giữa ADC và Khách hàng sẽ được xem xét và điều chỉnh một cách nghiêm túc theo điều 16.2 và hoặc 16.3.

16.2 ADC sẽ có quyền tạm dừng hoặc kết thúc các dịch vụ hoặc hoạt động đang diễn ra của mình ngay lập tức khi các hóa đơn chưa thanh toán từ Khách hàng mà không đình chỉ bất kỳ quyền nào mà ADC sẽ có quyền thu hồi toàn bộ phí và chi phí.

16.3 ADC sẽ có quyền ngừng ngay lập tức mọi công việc của Khách hàng nếu: Khách hàng nộp đơn yêu cầu phá sản, hoặc bị tuyên bố mất khả năng thanh toán, hoặc bị đưa vào diện quản lý hoặc nói chung là không thể thanh toán các hóa đơn của họ khi đến hạn.

16.4 Trong các trường hợp nêu trên, ADC cũng sẽ có quyền có quyền thế chấp chung đối với tất cả hàng hóa và tài sản của Khách hàng thuộc quyền sở hữu của ADC và sau 14 ngày thông báo để xử lý hàng hóa và tài sản đó theo cách thức và theo mức giá mà ADC cho là phù hợp và để áp dụng các khoản tiền thu được này đối với các khoản nợ mà Khách hàng có thể chưa thanh toán cho ADC.

17. Hoạt động bất hợp pháp

17.1 ADC sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào thay mặt cho Khách hàng. Bất kỳ yêu cầu nào về mặt này sẽ vô hiệu hợp đồng và bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc thực hiện và ADC sẽ có quyền thu hồi toàn bộ phí và chi phí của nó.

17.2 Khách hàng đồng ý không sử dụng bất kỳ thông tin bất hợp pháp nào do ADC cung cấp.

18. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

18.1 Không ảnh hưởng đến các giới hạn khắt khe hơn khác trong hợp đồng, trách nhiệm của ADC được giới hạn trong giá trị của dịch vụ với Khách hàng hoặc giá trị tổn thất tùy theo giá trị nào nhỏ hơn và lên đến tối đa số tiền bảo hiểm đang có hiệu lực .

18.2 ADC thực hiện khoản bồi thường bảo hiểm trách nhiệm chung trị giá 1,000,000 GBP £ (MỘT TRIỆU GB Sterling).

19. Bất khả kháng

19.1 Trường hợp bất khả kháng có nghĩa là đối với một trong hai bên, bất kỳ sự kiện hoặc sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên đó, làm chậm trễ, ngăn cản hoặc cản trở Bên đó thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên đó theo hợp đồng này, bao gồm cả trong phạm vi sự kiện hoặc sự việc xảy ra đó sẽ trì hoãn, ngăn cản hoặc cản trở Bên đó thực hiện nghĩa vụ đó, Hành vi của Thượng đế, tranh chấp lao động, các biện pháp bảo vệ sức khỏe, bất ổn xã hội, hành vi khủng bố, các biện pháp an ninh đối với những hành vi này, chiến tranh, hỏa hoạn, dịch bệnh, vụ nổ, phong tỏa hoặc quan chức không lường trước được các biện pháp của chính phủ và các sự kiện không thể tránh khỏi và không lường trước được hoặc sự thay đổi của hoàn cảnh (xem điều 6.2)

19.2 Trong trường hợp sự chậm trễ gây ra bởi các sự kiện của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc ảnh hưởng của một trong hai bên gây ra sự chậm trễ hoặc thiệt hại đến mức mục đích của hợp đồng bị hủy hoại toàn bộ hoặc đáng kể, thì trong những trường hợp này, một trong hai bên sẽ có quyền hủy bỏ phần còn lại của dự án. Trong những trường hợp như vậy, ADC sẽ có quyền thu hồi tất cả các chi phí và lệ phí đã phát sinh, ngay trước khi bắt đầu Trường hợp bất khả kháng, trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu Trường hợp bất khả kháng.

20. Thẩm quyền, Luật hợp đồng

20.1 Nếu hai bên không có quyết định khác, bất kỳ hợp đồng nào giữa ADC và Khách hàng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sẽ được điều chỉnh và xây dựng theo Luật của Scotland.

20.2 Trong trường hợp tranh chấp hoặc khiếu nại là kết quả của việc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào đã nêu ở trên hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc các thỏa thuận hoặc hợp đồng được điều chỉnh bởi các điều kiện chung này. ADC và Khách hàng đồng ý gửi bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào lên cơ quan tài phán không độc quyền của các tòa án Scotland.

20.3 Các bên cũng có thể quyết định gửi tranh chấp này đến một tổ chức trọng tài được công nhận hoặc chứng nhận.

20.4 Các điều khoản và điều kiện này được soạn thảo bằng ngôn ngữ tiếng Anh nếu chúng được dịch sang ngôn ngữ khác, bản gốc tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có tranh chấp hoặc khác biệt.

Danh sách khách hàng toàn cầu

ENI Tổng năng lượng BP Shell Saipem Cnooc Conoco Phillips Năng lượng Pháo đài Mới
bờ biển Tullow Năng lượng Ithaca Năng lượng cảng EnQuest Woodside Wintershall Dea Repsol Sinopec

Liên Hệ

Chứng nhận Hệ thống Chất lượng DNV GL - ISO 9001: 2015
ArabicAzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianJapaneseKoreanMalayMyanmar (Burmese)PortugueseSpanishThaiTurkishVietnamese